• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

7841 hồ sơ

Đã xử lý

7669 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

488

Hồ sơ đã xử lý

500

98.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

283

Hồ sơ đã xử lý

273

99.6 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

3

Hồ sơ đã xử lý

2

0.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

9

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

16

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Cẩm Xuyên 32 720 669 1 99.85% 0 63 2 17
UBND Thị trấn Cẩm Xuyên 1 500 491 9 98.20% 0 1 0 0
UBND Thị trấn Thiên Cầm 0 150 142 0 100.00% 0 8 0 0
UBND Xã Cẩm Bình 3 268 271 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Duệ 1 202 196 7 96.55% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Dương 0 167 167 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Hà 0 258 225 0 100.00% 0 33 0 0
UBND Xã Cẩm Hưng 0 376 375 1 99.73% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Lạc 0 367 343 24 93.46% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Lĩnh 0 446 429 6 98.62% 0 11 0 0
UBND Xã Cẩm Lộc 0 314 308 6 98.09% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Minh 0 264 264 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Mỹ 0 93 93 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Nhượng 0 332 329 0 100.00% 0 3 0 0
UBND Xã Cẩm Quan 0 728 728 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Quang 0 333 331 2 99.40% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Sơn 0 387 382 5 98.71% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Thạch 0 318 318 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Thành 4 1031 1028 3 99.71% 0 4 0 0
UBND Xã Cẩm Thịnh 0 39 39 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Trung 0 314 300 5 98.36% 4 5 0 0
UBND Xã Cẩm Vịnh 1 211 210 0 100.00% 0 2 0 0
UBND Xã Nam Phúc Thăng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hòa 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
-- Tổng -- 42 7818 7638 69 99.10% 4 130 2 17
Top