• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ HUYỆN CẨM XUYÊN
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 7841 hồ sơ

- Đã xử lý: 7708 hồ sơ

99.1%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top